Gymnasiekonkurrencen 2022

Årets gymnasiekonkurrence har fokus på GIS, biodiversitet og naturfremme.

Naturen og biodiversiteten er i tilbagegang, både i og uden for Danmark. Den Danske Rødliste viser, at 1844 arter er i risiko for at uddø. For at forbedre bevaringstilstanden har dyr og planter behov for flere sammenhængende naturområder.

Miljøstyrelsen har i deres seneste afrapportering over bevaringsstatus for naturtyper og arter vurderet, at 95% af naturtyperne og 57% af arterne er i ugunstig bevaringstilstand.

EU har desuden forpligtet sig til gennem en biodiversitetsstrategi at standse tabet af biodiversitet senest i 2030. Medlemsstaterne har besluttet sig for at genetablere natur og oprette et netværk af beskyttede områder med høj biodiversitets- og klimaværdi, der skal dække mindst 30% af EU’s land- og havarealer.

Med afsæt i geografisk information skal gymnasieeleverne – med deres viden om geografi og offentlige tilgængelige geodata – komme med et forslag til, hvordan man kan fremme biodiversiteten i et afgrænset lokalområde for at imødekomme biodiversitetsstrategien. Et eksempel kunne være et forslag til et område, hvor biodiversiteten er i tilbagegang, og hvor det er hensigtsmæssigt at foretage naturgenopretning, der kan indgå i et større sammenhængende naturområde.

Gymnasieelever fra hele landet opfordres til at arbejde med anvendt geografisk information og samtidigt have muligheden for at vinde et studierejselegat på kr. 10.000,-.

Opgaven er estimeret til at tage omkring to lektioner at lave og er på gymnasialt niveau. Besvarelsen skal indsendes senest den 11. oktober.

Ud af de indsendte besvarelser vil et bedømmelsesudvalg udvælge tre, som vil få muligheden for at præsentere deres arbejde ved årets Kortdage, den 16. november i Aalborg Kongres & Kultur Center. Ved konferencen vil publikum vælge vinderen blandt de tre udvalgte.

Den konkrete problemformulering af opgaven findes ved tryk på knappen med opgavebeskrivelse og vejledning.

– Gymnasiekonkurrencen afholdes for 12. gang

– Kortdage 2022

– Frist for deltagelse: 11. oktober 2022

Send en mail til os, så holder vi dig orienteret om konkurrencen og andre tilbud på Kortdage 2022: geoforum@geoforum.dk

I denne formular indsender du din opgavebesvarelse: