IoT hjælper med at varsle, om dit hus bliver oversvømmet

Session

Klimatilpasning

Abstract

Der er afsat 189 millioner på finansloven til et varslingssystem for oversvømmelser fra vandløb. Et vigtigt datasæt i forhold til varsling er online målinger af vandstand og vandføring. Opgjort på antal målestationer per km2 hører Danmark til blandt verdenseliten. Mange stationer er dog etableret for at belyse lokale forhold, og data har historisk ligget spredt i mange dataformater hos forskellige myndigheder og private udbydere.

Danmarks Miljøportal har sammen med kommuner, regioner og Miljøstyrelsen arbejdet på at udvikle en løsning, der samler alle disse data. Dette er sket både ved udvikling af nye datastandarder, databaser, systemer og aftaler om deling af data.

Vi vil præsentere erfaringer og selve løsningen, herunder udviklingen af et robust online datasæt til oversvømmelsesvarsling. Vi vil også se på perspektiverne i at gøre IoT-data tilgængelig, samlet på en platform.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der interesserer sig for klimatilpasning, vandløbsdata og IoT.

Yderligere uddybning af abstract

Danmark er særligt sårbar over for pludselige oversvømmelser på grund af hyppige og ofte omfattende stormfloder, skybrud og langvarige perioder med regn.

Det problem bliver med stor sandsynlighed større, da vi på grund af klimaforandringer kan forvente flere og voldsommere tilfælde med ekstremt vejr.

Oversvømmelser kan opstå som følge af mange forskellige hændelser – fx nedbør efter skybrud og perioder med langvarig regn, forhøjet vandstand i åer og søer, forhøjet grundvandsstand, forhøjet havvandstand og opstuvning i kloakker.

De erfaringer, der er blevet gjort i forhold til at arbejde med IoT på vandstand og vandføring, vil siden blive udvidet til andre områder såsom rottefælder, grundvand og overløb.

IoT hjælper med at varsle, om dit hus bliver oversvømmet
Miljøstyrelsen & Danmarks Miljøportal