Når løsningen er en datainfrastruktur eller et dataøkosystem

Session

Fuld pedal

Abstract

Mange forvaltnings- og domæneopgaver kan eller skal understøttes af data. Ofte antages det, at svaret er at bygge et data-system. Måske er svaret ikke altid at bygge systemer, men mere fundamentalt at etablere gode datainfrastrukturer og bæredygtige data-økosystemer, der kan fungere som fundament for både aktuelle og fremtidige opgaver og løsninger.

I præsentationen kigger vi på, hvad der efterspørges i projekterne: Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark og Gode cykeldata til alle. Ofte er opgaven kompliceret med mange data og mange ansvarlige med hvert sit fokus. Hertil kommer, at opgaverne ofte løbende udvikler sig.

De to projekter rejser en fælles diskussion af, hvordan vi tilrettelægger denne løsningsrejse bedst ved at tænke i robuste og fleksible datainfrastrukturer, -partnerskaber, data spaces og dataøkosystemer.

Målgruppe

Målgruppen er GIS-ansvarlige, IT-arkitekter og alle deltagere ved Kortdage 2023, som arbejder med data til forskellige forvaltnings-, sektor- og brancheløsninger. Sammen vil vi blive klogere på de udfordringer, som ligger i at designe de relationer og komponenter, der skal til, før data er til rådighed på en bæredygtig måde.

Yderligere uddybning af abstract

”Lad os bygge en app”. Alt for ofte tænker man, at svaret på en opgave er at bygge et system, der løser problemet.

I denne præsentation vil vi løfte blikket. Med udgangspunkt i to igangværende projekter inden for friluftsliv og cyklisme vil vi vise, at løsningen ikke altid er en app. Ofte er dét, der mangler, en datainfrastruktur baseret på fælles ideer om, hvordan data, systemer, applikationer, aktører og brugere kan arbejde sammen.

Kravet er, at man tænker bredt og langt: Bredt i dén forstand, at man erkender, at man ikke er den eneste, som har et problem, og derfor ikke kan være alene om løsningen. Langt i dén forstand, at det tager tid og ressourcer at bygge en infrastruktur i stedet for at vælge en snuptagsløsning.

De igangværende projekter har hver især set behovet for at opstille og beskrive en datainfrastruktur som forudsætning for at komme frem til en løsning af behovet.

Projektet, Bedre vilkår for cykelturisme, peger på behovet for en fælles datainfrastruktur for det rekreative område, friluftsliv og turisme: Faciliteter, seværdigheder, oplevelsesmuligheder, navngivne ruter osv.

Kun ved at tænke i fælles infrastruktur kan vi på én gang hjælpe det aktuelle projekt og understøtte andre initiativer i friluftslivet. Det gælder både kendte projekter som fx Danmarks Naturstier, Natur for Alle og Fremtidens Rekreative Netværk – og fremtidige som fx udviklingsplaner for natur- og turistdestinationer.

Projektet, Gode cykeldata til alle, skal bidrage til bedre kvalitet og sammenhæng i eksisterende cykeldata. Målet at skabe en robust digital cykelinfrastruktur bl.a. ved at bringe de relevante parter sammen, identificere og kvalitetsforbedre relevante cykeldata og sikre et godt samspil til vejforvaltningssystemer og til andre kortdata, som opdateres af brugerne, fx OpenStreetMap.

Men perspektivet kan bredes ud til at omfatte andre transportformer, fx fodgængere/vandrere, kollektiv trafik og for den sags skyld biler, som har samme relevans for daglig pendling, fritid og turisme.

Den fælles læring er at betragte infrastruktur, dvs. aktører, data, systemer og anvendere, inden for hvert domæne som et økosystem, hvor man er afhængig af hinanden og har fælles interesse i at bidrage. Også begrebet, data spaces, vil blive diskuteret.

Hertil kommer naturligvis, at et domæne aldrig må ses som en silo. I de to nævnte projekter er det fx tydeligt, at der er et overlap mellem trafikdata og rekreative data, men også mellem andre tilgrænsende data fx klimadata og frilufts-/turistudviklingen.

Når løsningen er en datainfrastruktur eller et dataøkosystem
Septima P/S