EO-data til det grønne bymiljø

Session

Planlægning og byklima

Abstract

En af vores byers ultimative designmæssige udfordringer er at tilrettelægge integrerede bymiljøer, som balancerer mellem vækstambitioner og en stigende befolkning samt nye standarder for grøn vækst, biodiversitet, klima og livskvalitet i byerne. Det kræver bl.a. en velbalanceret anvendelse af grøn og blå infrastruktur at skabe mere attraktive, bæredygtige og modstandsdygtige byområder. For at imødekomme dette behov er opdaterede og præcise data om byens struktur og dynamik springende nødvendige.

I dette indlæg vil deltagerne præsenteres for en række nye metoder til at kortlægge byens landskab og objekter mere præcist og hurtigt end tidligere. Med udgangspunkt i de nyeste deep learning-baserede algoritmer og cloud-teknologi vil der bl.a. blive præsenteret nye metoder til at kortlægge alle byens træer, estimere trætype for det enkelte træ samt klassificere hustage efter materialetype.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2023, der er nysgerrige brugere af geodata med interesse for brug af satellitdata i byen. Aktører og virksomheder med interesse for satellitafledte data som tidsligt redskab til at understøtte datadrevne forvaltnings- og planlægningsopgaver i byen, bl.a. inden for grøn omstilling, klima og biodiversitet, er også i målgruppen.

Yderligere uddybning af abstract

Skalerbar og holistisk integration af blå/grøn/grå infrastruktur kræver gode og målrettede planlægnings-, overvågnings- og evalueringsredskaber til at understøtte centrale planlægnings- og forvaltningsopgaver i kommunerne, samt til løbende at dokumentere og kvalificere effekten heraf på by-niveau. Enkeltstående, statiske opgørelser kan bruges til at forstå struktur, funktion og økosystemtjenester på et givet tidspunkt, men en opgørelse kan hurtigt blive forældet i det dynamiske bylandskab. Højfrekvente målinger af indikatorer kan dokumentere forandringer over tid, hvilket er afgørende I forhold til at bestemme tendenser og forstå byens dynamikker. Det kunne fx være ændringer i vegetationsdækning og de bedste politiske mekanismer til at ændre disse tendenser.

Satellitdata er særdeles velegnet til at understøtte sådanne skalerbare og kontinuerlige monitoreringsløsninger. Med moderne satellitteknologi kan hele byens grønne puls blive målt og vejet hver eneste dag, og ikke bare en enkelt gang om året. Hvor mange træer findes der i byen, og hvordan har det ændret sig siden sidste år? Hvad er forholdet mellem byens grønne og grå infrastruktur? Hvor meget grønt har byen per indbygger, og hvor er der grønnest?

Disse og mange andre spørgsmål kan løbende besvares ved hjælp af satellitdata. Med moderne deep learning-metoder og cloud infrastruktur kan de blive besvaret for hele byen på samme tid, ja sågar alle byer i Danmark på en gang. Det giver helt nye muligheder for at monitorere natur og klimainitiativer på tværs af bygrænser og på landsplan. Således kan den samlede effekt heraf dokumenteres, og byområder, hvor der skal sættes ekstra initiativer i gang, kan blive udpeget.