Få øget værdi af højdeinformation

Session

Forsyning I - Data

Abstract

Valid og opdateret højdeinformation kan fx være af afgørende betydning for at sikre funktionen i gravitationsnetværk eller ifbm. klimatilpasningsprojekter – men også samtidigt kostbart at fremskaffe. Valg af opmålingsmetode kan bidrage til, at behovet for anvendelse af mange højdefikspunkter bliver reduceret væsentligt, og at man herved kan fokusere på vedligeholdelse/opdatering af færre punkter.

Resultatet af den samlede forbedrede kvalitet af højdeinformationerne kan gøre det attraktivt for andre brugere at anvende disse til egne projekter og opgaveløsninger, men hvordan kan man deklarere data og stille dem til rådighed for andre? Typiske barrierer er spørgsmål om ansvar og rettigheder, ligesom tekniske forhold kan begrænse en udnyttelsen af data.

Oplægget vil ud fra projekt- og brugererfaringer fremlægge bud på løsninger ift. de erkendte udfordringer.

Målgruppe

Målgruppen er GIS-medarbejdere og fagpersoner med interesse for anvendelsesmuligheder med opdaterede højdedata. De primære interessenter forventes at være medarbejdere i forsyningsselskaber og kommuner samt rådgivere.

Yderligere uddybning af abstract

I Danmark vedligeholder SDFI det overordnede højdefikspunktsnet, mens kommunerne varetager denne opgave lokalt. Den teknologiske udvikling med anvendelse af GPS har i en vis grad reduceret det udtrykte behov for lokale højdefikspunkter. Derfor har denne driftsopgave med vedligehold ikke haft meget fokus i konkurrencen med mange andre opgaver. En særlig udfordring gælder i de områder, hvor der sker lokale sætninger, da såvel højdefikspunkter som andre elementer ændres i højden – langsomt, men sikkert, og over tid. Herved kan fx ledningsejere blive udfordrede ift. de nøjagtighedskrav, de gør gældende i forhold til nyetablering af ledningsanlæg og i driftssituationer, hvor der med tiden kan opstå bagfald på et ledningsanlæg.

Derfor har enkelte forsyninger valgt at gå forrest og anvende satellitteknologi til højdemåling for at opnå en kosteffektiv højdemåling, der gør det økonomisk realiserbart at få ”genmålt” objekter i lokale områder med særlig risiko for sætninger. Denne særlige indsats resulterer i mere ”rigtige” og tidstro målinger, der beriger egne datasæt, men da disse data også har en bedre nøjagtighed og kvalitet end dem, der er frit tilgængelige, så er spørgsmålet, om det kunne være muligt at dele disse data med andre?

Disse ”opmålinger” og data bestilles ofte af offentlige myndigheder eller offentligt ejede selskaber. Resultatet af disse registreringer og beregninger kunne med fordel anvendes lokalt til andre formål, hvor nøjagtige og tidstro data har værdi.

Med udsigt til accelererende havvandsstigninger, der også vil forplante sig ”baglæns” i vandløb med udløb i havene omkring os, vil hyppigere målinger også kunne anvendes til fremtidsberegninger, og dermed kunne anvendes som input i planlægningen af kommende klimasikringsprojekter. Så kunne præcise højdedata bestilt af et forsyningsselskab til korrekt placering af ledningsanlægget også anvendes af kommunen fx til klimatilpasning.

Denne opgaveløsning taler direkte ind i problematikkerne om ansvar, da statslige myndigheder af flere grunde ikke kan håndtere at modtage ”lokale gode data” og integrere disse i egne landsdækkende datasamlinger – men er der så andre veje til datadeling? Er der måder hvorpå, der kan sikres en form for standardisering eller indholdsdeklaration, som sammen med klare informationer om ansvar (eller mangel på samme) og med en let måde at få adgang til data, så udnyttelsen af sådanne data kan øges?

Oplægget vil lægge op til drøftelse heraf, men også komme med et konkret forslag hertil. Oplægget er baseret på brugererfaringer samt på projektet Dynamisk offentlig GIS-platform under det midtjyske Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi. Herudfra vil vi fremlægge bud på løsninger ift. de erkendte udfordringer.

Få øget værdi af højdeinformation
Geopartner