Varsling af oversvømmelser

Session

Fremtidens klimasikring

Abstract

DMI har pr. 1. januar 2022 fået en ny myndighedsopgave med hydrologisk varsling og skal opbygge et varslingssystem for oversvømmelser i Danmark. I dag varsler DMI bl.a. for farligt vejr og forhøjet vandstand langs kysten. Oversvømmelsesvarsling er et strategisk satsningsområde for DMI og har stor bevågenhed bl.a. efter de massive oversvømmelser i Centraleuropa i juli 2021, der ramte Tyskland, Belgien og Holland, m.fl.

Prognoser og varsling af oversvømmelser er en vigtig komponent i klimatilpasning samt i indsatsen for at gøre Danmark robust over for oversvømmelser. Vi vil fortælle om det arbejde, som vi er ved at igangsætte for varsling af akutte oversvømmelser, samt om planerne for national hydrologisk varsling og de mange udfordringer relateret til dette.

Målgruppe

Præsentationen henvender sig til både offentlige og private aktører inden for håndtering af vandressourcer og oversvømmelser. Prognoser og varsling af oversvømmelser er vigtige for klimatilpasning, styring af vand i realtid og som støtte til kriseberedskab.

Yderligere uddybning af abstract

Som følge af oversvømmelseshændelserne i Europa i sommeren 2021 og med det stigende fokus på konsekvenserne af klimaforandringer igangsatte Regeringen i sensommeren 2021 et arbejde med at afdække beredskabets kapacitet til at håndtere oversvømmelser. Herunder er mulighederne for at styrke myndighedernes kapacitet på området i fokus. Danmark er de seneste otte ud af 10 år blevet ramt af oversvømmelser som følge af skybrud, stormflod eller langvarig regn, hvilket bl.a. har påvirket samfundskritiske funktioner og medført store økonomiske omkostninger. På grund af klimaforandringer kan Danmark forvente en øget vandstand og både hyppigere og mere ekstreme tilfælde af farligt vejr, der vil øge risikoen for oversvømmelser.

Kort inden jul 2021 besluttede regeringen at udpege DMI som national varslingsmyndighed for oversvømmelser. Med finanslovens 2022-bevilling tilføres DMI ressourcer til at løfte den nye opgave med at varsle for oversvømmelser i Danmark.

Således har DMI pr. 1 januar 2022 fået en ny myndighedsopgave med hydrologisk varsling og skal opbygge et varslingssystemer for oversvømmelser i Danmark. Hidtil har DMI bl.a. varslet for farligt vejr og forhøjet vandstand langs kysten. Forebyggelse er hjørnestenen i den langsigtede klimatilpasningsindsats, idet forebyggelse ofte er det samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige. Det er dog ikke muligt – og i nogle tilfælde heller ikke hensigtsmæssigt – at beskytte samfundet mod alle ekstremhændelser. Varsling af kriseberedskabet er derfor en vigtig komponent for at gøre Danmark robust over for oversvømmelser.

Varsling af oversvømmelser
Danmarks Meteorologiske Institut