Arealdække og realistiske oversvømmelser

Session

Befæstelseskortlægning

Abstract

Siden vi lancerede det første arealdækkekort i højopløsning for Danmark i oktober 2020, har vi arbejdet på at forbedre modellen og udbrede dens anvendelse. En af de første videreanalyser, vi lavede, var beregning af befæstelsesgraden inden for forskellige relevante polygoner, f.eks. kloakoplande. Vi lancerer snart en mere kompleks anvendelse af arealdækkekortet, der kan beregne realistisk oversvømmelsesomfang i vores skybrudskort.

I den nye version af skybrudskortet vil afstrømning afhænge af en pixels karakter. For de befæstede pixels vil afstrømningen efterligne den forventede performance af kloaksystemet. For de ubefæstede pixels vil afstrømningen være afhængig af jordtypen og dens forventede nedsivningsevne.

Afstrømning af vand er påvirket af mange flere faktorer, og derfor arbejder vi på at forfine klasserne i arealdækkekortet, fx ved at skelne mellem lav og høj vegetation.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er GIS-brugere fra såvel offentlige myndigheder som private virksomheder med interesse i klimatilpasning og byudvikling. Oplægget har desuden relevans for alle, der interesser sig for udviklingen inden for brugen af ortofotos, machine learning og hydrologi.

Yderligere uddybning af abstract

Siden vi lancerede det første landsdækkende arealdækkekort i højopløsning for Danmark i oktober 2020, har vi arbejdet på at forbedre modellen, udbrede dens anvendelse, og udvide den til flere lande. Vi lancerer snart nationale arealdækkekort i Sverige og i Finland.

Vi har udviklet på forskellige analyser, hvor arealdækkekortet indgår som grundlag. En af de første var en beregning af befæstelsesgraden inden for forskellige relevante polygoner: vandoplande (til et hvilket som helst punkt), matrikler, lokalplansområder og kloakoplande. Kloakoplande er af særlig interesse for spildevandsplanlægning, idet befæstelsesgraden inden for et kloakopland har stor betydning for dimensionering af ledninger, pumpestationer, bassiner, mm. Mange kommuner og spildevandsselskaber har haft mistanke om, at befæstelsesgraderne har været stigende gennem årene. Vi hører fra vores brugere, at vores analyse ofte bekræfter mistanken, dvs. at de aktuelle befæstelsesgrader, som vores beregning viser, ofte overstiger de befæstelsesgrader, der lå til grund for spildevandsplanerne.

Vi er meget tæt på at lancere en større og mere kompleks anvendelse af arealdækkekortet, der har til formål at beregne mere realistisk oversvømmelsesomfang i vores skybrudskort. I skybrudskortet ”hældes” en uniform regn hen over terrænet, og i udgangspunktet strømmer alt vandet af fra alle pixels. I den nye forbedrede version vil afstrømning afhænge af en pixels karakter, herunder først og fremmest arealdækket. For de befæstede pixels vil afstrømningen efterligne den forventede performance af det kloaksystem, som pixlen er tilsluttet (baseret på oplysninger om kloakoplande fra plandata.dk). Hvis pixlen ikke er tilsluttet et offentligt kloaksystem, vil alt vandet fortsat strømme af på terræn. For de ubefæstede pixels vil afstrømningen være afhængig af jordtypen (baseret på teksturkortlægning fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet). Vi har udviklet afstrømningskurver for de forskellige jordtyper ud fra oplysninger om jordens nedsivningsevne og Hortons infiltrationsligning, som vi har brugt til at simulere afstrømningsgrad ifm. forskellige skybrudshændelser (såkaldt CDS-regn med gentagelsesperioder på 2-500 år).

Mængden af vand, der afstrømmer fra forskellige overflader, er påvirket af mange flere faktorer, og derfor arbejder vi på at forfine klasserne i arealdækkekortet. F.eks. vil vi gerne kunne skelne mellem meget kort vegetation som græs og højere vegetation som buskads og træer, idet meget lav vegetation ofte bliver udsat for kompakterende aktivitet og derfor vil have lavere nedsivningsevne (og dermed større afstrømningsgrad), mens jorden under buske og træer ofte er mere løs og tillader meget mere nedsivning. Der er også forskel på hvor meget vand, der afstrømmer fra forskellige belægningstyper (fliser vs. asfalt). Vi forventer at lancere den nye generation af arealdækkekortet inden udgangen af året.

Arealdække og realistiske oversvømmelser
SCALGO