Arc-Malstrøm skybrudsscreening – nu med nedsivning

Session

Løsninger til klimasikring

Abstract

Arc-Malstrøm er en frit tilgængelig screeningsmodel til Esri's ArcGIS Pro til beregningen af, hvor højt nedbøren står i helt eller delvist fyldte lavninger efter et skybrud. Hidtil har screeningen været baseret på afstrømningen af uniforme eller distribuerede nedbørshændelser ud fra vandets bevægelse på en 'glat' overflade, men nu er det også muligt at simulere infiltrationen i jorden under skybruddet fra de enkelt lavningers lokale oplande og efterfølgende, når lavningerne tømmes.

Beregningerne baseres på nedbørens varighed, jordens hydrauliske ledningsevne, terrænoverfladens befæstningsgrad og dybden til grundvandsspejlet. Præsentationen viser resultater både fra Danmark og fra et DANIDA-finansieret projekt (CLIMACCESS) i Accra, Ghana, hvor det begge steder er forsøgt at validere screeningerne med højtopløselige optiske satellitbilleder optaget 1-2 dage efter en nedbørshændelse.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er deltagere ved Kortdage 2022 fra kommuner, KL, rådgivende ingeniørfirmaer, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Miljøministeriet, NGO'ere eller studerende.

Yderligere uddybning af abstract

På Esri's "Learn ArcGIS"-site er der en introduktionsøvelse til Arc-Malstrøm, se https://learn.arcgis.com/en/projects/model-bluespots-to-map-flood-risk. Øvelsen baseres på data fra Charlottenlund.

En open source udgave af Malstrøm er tilgængelig fra https://github.com/Septima/malstroem.

Medforfattere er: Johannes Kjær Bach, Simon Bornholdt Halby, Casper Hartvig Rude og Laurids Vinther Liengaard Sund, der alle er fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Arc-Malstrøm skybrudsscreening – nu med nedsivning
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet