DREAMS - vejen til bedre og mere effektive miljøvurderinger

Session

By og miljø

Abstract

Kom og hør, hvordan Danmarks Miljøportal i samarbejde med Aalborg Universitet, DTU, COWI, Rambøll, BaneDanmark, Vejdirektoratet, Metroselskabet, Energinet, DinGeo og Miljøstyrelsen arbejder på at digitalisere miljøvurderinger i projektet DREAMS.

Miljøvurderinger er nok blandt de sager, hvor geodata bliver brugt allerbredest i Danmark. Miljøbegrebet defineres bredt og dækker alt fra menneskers sundhed, over klima og til konkrete fund af fx flagermus. I projektet har vi identificeret i omegnen af 500 kortlag, der bruges i Miljøvurderingsprocessen. Udfordringen er at øge tilgængeligheden for miljøvurderingspraktikerne på tværs af myndigheder, bygherrer, deres rådgivere og offentligheden. Det er ikke nogen nem opgave, men den kobler sig på den oprindelige ambition for Danmarks Arealinformation.

Et foreløbigt resultat af DREAMS er udstillingen af 2.000 eksisterende / genfundne miljøvurderinger.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er generalisten med øje for kombinationen af digitalisering, geografiske og detaljerede miljødata. Målgruppen er også teknikeren, som undrer sig over hvad, man gør for at få dybe fagdata ind i projekter og forvaltningsmæssig sammenhæng. Endelig er målgruppen også supernørden, der vil høre lidt om store visioner for brugen af AI/ML i praksis.

Yderligere uddybning af abstract

Visionen for DREAMS-projektet er:

At skabe fremskridt i forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling ved digitalt at ændre den måde, hvorpå samfundet får adgang til og videregiver oplysninger om projekters og planers konsekvenser for miljøet, således at de bedste beslutninger om grøn omstilling kan træffes i en gennemsigtig og demokratisk proces.

Formål:

  • At støtte overgangen til et lavemissionssamfund og samtidig styrke systemperspektivet gennem miljøvurderinger og de indbyrdes forbindelser mellem klimaændringer og andre bæredygtighedsmål.
  • At gøre danske aktører til internationale first movers, der bringer verdensmålene ind i miljøvurderinger og kernen i beslutningsprocesser gennem systematiske og databaserede digitale tilgange.
  • At forbedre effektiviteten og kvaliteten af miljøvurderingerne gennem digitalt transformerende meget manuelle, tidskrævende, ineffektive og fejlbehæftede miljøvurderingsprocesser.
  • At samle alle relevante aktører i udviklingen af nye løsninger for miljøvurderinger, som er obligatoriske i EU og på verdensplan spiller en central rolle i beslutningsprocesser om grøn omstilling og andre store samfundsmæssige udfordringer.

Mere specifikt har projektet til formål at udvikle offentligt tilgængelige værktøjer, som et repositorium for miljøvurderinger, et baseline-værktøj og et beslutningsværktøj til effektvurdering (CAUSA), der:

  • Reducerer samfundsmæssige omkostninger ved miljøvurderingsprocesser med 30 %,
  • Giver beslutningstagerne foranstaltninger til at reducere drivhusgasemissionerne med 15-50 %, og
  • Leverer forretningspotentialer for danske miljøvurderingsaktører til en værdi af kr. 1,0‐2,5 mia.
DREAMS - vejen til bedre og mere effektive miljøvurderinger
Danmarks Miljøportal