Fremtidens cykelturisme understøttes af gode, danske data

Session

Fra A til B

Abstract

Det er besluttet, at Danmark skal have et ”knudepunktsbaseret” cykelnetværk, målrettet cykelturister. Udviklingen i de første 9 kommuner er allerede i gang.

Det nye netværk består af et stort antal tætliggende, nummererede knudepunkter, som forbindes af nettets strækninger. Projektet skal udnytte de særlige muligheder i Danmark med gode, frie kort- og geodata. Målet er bl.a., at klog brug af data kan forkorte udrulningstiden for netværket, som andre steder har været på 15-20 år.

Præsentationen vil viser flotte eksempler på, hvordan data konkret anvendes i netværksdesignet, og hvordan de første pilotdata allerede nu kommer ud i brugernes apps. Vi viser, hvordan data fra GeoDanmark, GeoFA, OpenStreetMap, DMP, Plan og VD understøtter projektet, og vi peger på dataområder, som kan forbedres. Til slut viser vi skitsen til en fremtidig dataarkitektur for en bredere rekreativ infrastruktur.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er planlæggere inden for trafik, cyklisme, friluftsliv og turistudvikling. Deltagere ved Kortdage 2022, der arbejder hos myndigheder, som har ansvar for data om veje og stier, topografi, navne, færdselsforhold, natur, landskab og miljø, og som vil se, hvad data kan anvendes til, vil også få meget ud af at deltage. Endelig er målgruppen også GIS-medarbejdere i stat og kommuner - eller blot alle os cyklister i fritiden og til hverdag.

Yderligere uddybning af abstract

I forbindelse med regeringens sommerpakke 2021 blev det besluttet, at Danmark skal have et ”knudepunktsbaseret” cykelnetværk, som er målrettet cykelturister. Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) er ansvarlig for opgaven, som løses i samarbejde med en række andre parter. Pt. er ni kommuner i gang med et demonstrationsforløb, der sætter retningen for projektet.

Vi har fået til opgave at tilvejebringe de data, der kan understøtte projektet, og at udforme og beskrive et forslag til en blivende dataarkitektur, som også på længere sigt kan understøtte netværket. En konsulentgruppe med NIRAS i spidsen skal udvikle designparametre for netværket og varetage den konkrete planlægning og udpegning af knuder og strækninger, som er startet i demonstrationsområderne.

Det knudepunktsbaserede netværk er opbygget af et stort antal tætliggende og nummererede ”knudepunkter”, som forbindes af nettets ”strækninger”. Forbilledet for det knudepunktsbaserede cykelnetværk findes bl.a. i Belgien, Holland og Tyskland – og en række danske frilufts-, turist- og cyklistorganisationer har i flere år modnet idéen herhjemme. Knudepunktsstrukturen giver stor frihed, når man som turist vil planlægge en cykeltur med udgangspunkt dér, hvor man holder ferie. Den markerer derfor også et paradigmeskift i forhold til den traditionelle ”Helsingør til Hundested”-cykelrute-model.

Fysiske skilte viser vej til knuderne, men oplysningerne er naturligvis også digitalt til rådighed for apps og IT-løsninger. I modsætning til pendlerruterne, hvor lav rejsetid er det vigtigste, er det de ”særlige oplevelser”, den ”gode udsigt” og følelsen af ”herlighed”, der skal være styrende for det nye netværk. Designparametrene er derfor anderledes end i gængs cykelplanlægning.

Projektet indgår både i en turistmæssig dagsorden, idet der er et meget stort økonomisk potentiale i at fremme cykelturisme, og i den grønne dagsorden, idet der er et tilsvarende stort potentiale i at fremme klimaneutrale løsninger og god folkesundhed.

Det er et særkende for projektet, at det skal udnytte de enestående muligheder, vi har i Danmark, med vores gode, frie kort og geodata, som dækker hele viften af hvad, der er brug for. Det er alt fra GeoDanmark, GeoFA, OpenStreetMap, Stednavne, DHM, Matriklen, Plandata, vejdata, DMP, natur- og miljødata og til Smiley-ordningen. Data skal både støtte planlægningsprocessen i kommunerne og være til rådighed for slutbrugerne i de mobile apps og andre IT-løsninger, som turisterne anvender.

Gennem intensiv og klog brug af åbne data er det målet, at vi kan forkorte udviklingstiden for det nye cykelnetværk. Andre steder har det taget 15-20 år. Det ligger derfor også i det samlede projekt at sikre, at de rigtige og pålidelige data også er til rådighed i fremtiden – og ikke mindst at sikre, at både den datamæssige og den fysiske del af infrastrukturen har en sikker forvaltningsmæssig forankring, så fremtidige generationer af turister og fritidscyklister i Danmark får glæde af knudepunkterne.

Fremtidens cykelturisme understøttes af gode, danske data
Septima P/S