Udtagning af lavbundsjord

Session

Landbrug under forandring

Abstract

Kom og få en præsentation af Klima-Lavbundskortet (https://klimalavbund.dk/1). Hør om brugernes feedback og erfaringer med at arbejde sammen på tværs af Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Danmarks Miljøportal med udvikling af værktøjet.

Udtagning af kulstofrig landbrugsjord er er en vigtig brik i den samlede indsats for at reducere CO2-udledningen fra landbruget. Det er regeringens plan, at der i alt skal udtages 100.000 ha lavbundsjord.

Klima-Lavbundskortet skal gøre det endnu lettere for ansøgerne at screene egne arealer og identificere de kulstofrige lavbundsarealer med størst potentiale til udtagning under Klima-Lavbundsordningen. Første version blev udviklet for Miljøstyrelsen og sat i drift primo 2021. Anden version er nu på vej. Her er Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen blevet enige om at videreudvikle klimalavbund.dk til et fælles screeningsværktøj, som forventes taget i brug i januar 2023.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er GIS-medarbejdere, der arbejder med det åbne land.

Yderligere uddybning af abstract

Klima-Lavbundsprojekter er vigtige, fordi jord, der er rig på kulstof, indeholder en høj mængde tørv. Tørv består af delvis nedbrudte plantedele, dvs. organisk materiale, der ikke er endeligt nedbrudt pga. manglende tilgang til ilt. Den manglende adgang til ilt skyldes, at jorderne er vandmættede.

Under landbrugsproduktion drænes jorderne, hvilket medfører en iltning af tørvejorden. Når tørvejorden iltes, sker der en nedbrydning af det organiske materiale. Dermed sker der samtidig en udledning af drivhusgasser som CO2 og lattergas. Når der genskabes naturlig hydrologi, og jorden igen bliver permanent eller periodevis vådere, standses CO2-udledningen. Jorden iltes ikke længere, og nedbrydningen af det organiske materiale bremses.

Udtagning af lavbundsjord
Asbjørn Kjeldgård Nielsen
Danmarks Miljøportal