Harmonisering af data om bygninger på fremmed grund

Session

Ejendomsdata

Abstract

Bygninger på fremmed grund (BPFG) betragtes af mange som ”stedbarnet” blandt ejendomstyperne, bl.a. fordi dannelse og registrering på tværs af matriklen, BBR (Bygnings- og Boligregistret), ESR (Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister) og tingbogen efter grunddataprogrammet endnu ikke er helt på plads.

Geodatastyrelsen (GST) indfører derfor sammen med Tinglysningsretten og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen en ny model, der sikrer en mere effektiv og korrekt registrering, bl.a. efter ønske fra den finansielle sektor. For at forbedre datakvaliteten på tværs af registrene har GST sammen med LIFA Landinspektører A/S foretaget en harmonisering mellem matrikel og tingbog med det formål at tildele bygningernes BFE-numre (Bestemt Fast Ejendom) i matriklen til bygningsbladene i tingbogen.

GST vil sammen med LIFA fortælle, hvordan det gennem automatiserede processer og avancerede søgninger i tinglysningsakter samt andre registre og fortegnelser lykkedes at identificere ca. 70% af bygningerne.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er alle, der beskæftiger sig med grunddata og specielt ejendomsdata i både den offentlige og private sektor. Gennemførelsen af harmoniseringen mellem tingbog og matrikel henvender sig især til deltagere, der arbejder med GIS, dataanalyse og datakvalitet.

Yderligere uddybning af abstract

Som led i Grunddataprogrammet overtog GST i 2019 den registrering af BPFG, som kommunerne foretog i ESR, således at alle typer af fast ejendom var registreret i matriklen. Der blev indlæst ca. 57.000 BPFG i matriklen, hvor de fik tildelt et BFE-nr. Der er i tingbogen lyst rettigheder over ca. 24.000 af disse bygninger.

Af tidsmæssige årsager blev der som led i Grunddataprogrammet ikke foretaget en harmonisering (datavask) med bygningsbladene i tingbogen, inden BPFG blev indlæst i matriklen. Det blev anset for at være et meget tidskrævende manuelt arbejde. Det var meningen, at den entydige identifikation ved tildeling af BFE-nr. til bygningsbladene skulle ske i takt med, at der blev lyst rettigheder over bygningerne. Den lovbestemmelse, som skulle sikre identifikationen ved tildeling af BFE-nr. på bygningsbladene, er imidlertid ikke sat i kraft pga. uoverensstemmelse med Grunddataprogrammets mål- og løsningsarkitektur. For anvenderne af data om BPFG, bl.a. den finansielle sektor, er det desuden meget problematisk, at identifikationen af bygningsbladene med et BFE-nr. først skulle ske ved tinglysning af rettigheder.

GST er derfor i samarbejde med Tinglysningsretten og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ved at indføre en ny model, der fremadrettet vil sikre en entydig og korrekt dannelse og registrering af BPFG. Denne model forventes at træde i kraft den 1. juli 2023. Men for allerede nu at forbedre datakvaliteten og harmonisere data på tværs af registrene har GST med LIFA Landinspektører som leverandør harmoniseret data om BPFG i matrikel og tingbog for at få tildelt BFE-nr. til bygningsbladene i tingbogen. Det viste sig, at dette arbejde faktisk kunne gennemføres næsten fuldstændig automatiseret.

GST vil sammen med LIFA Landinspektører fortælle om, hvordan det gennem avancerede søgninger i tinglysningsakter samt andre registre og fortegnelser lykkedes at identificere ca. 70 % af bygningerne, samt den kvalitetssikring af data, der er foretaget inden indlæsning af BFE-nr. på bygningsbladene i tingbogen. Harmoniseringen mellem matrikel og tingbogen kan dog først blive fuldstændig, når den nye model for BPFG er trådt i kraft, hvorfor datavasken ska gentages til den tid. Samtidig skal der foretages en harmonisering mellem matriklen og BBR, hvor der pt. heller ikke er fuldstændig overensstemmelse.

Harmonisering af data om bygninger på fremmed grund
Geodatastyrelsen hhv. LIFA A/S