Urban klimasikring og lokal afledning af vand

Session

Løsninger til klimasikring

Abstract

I mange byer er der investeret i anlæg for lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg), som har til formål at begrænse eller undgå oversvømmelser fra skybrud. Der er i dag ikke en samlet adgang til data om LAR-anlæggenes placering og funktion. Dermed er der også et begrænset kendskab til effekten. Derudover er det et kendt problem, at mange LAR-anlæg ødelægges af graveaktiviteter, når forskellig infrastruktur vedligeholdes som konsekvens af den manglende viden om anlæggenes placering.

For at beskytte de store investeringer har Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur indgået et samarbejde, der har til formål at undersøge mulighederne for at udstille data om LAR-anlæg. I dette oplæg præsenteres projektet, herunder en analyse af relevante LAR-data samt udarbejdelsen af en mock-up af en mulig løsning og de brugerbehov, som projektet skal understøtte.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er forsyningsmedarbejdere, graveaktører, kommunale klimamedarbejdere og private rådgivere.

Yderligere uddybning af abstract

For at aflaste kloaksystemet modtager Aarhus Kommune (og andre kommuner) ansøgninger fra bygherrer vedr. etablering af LAR-anlæg såsom regnbede, faskiner, grønne tage, bassiner og korridorer. LAR-anlæg har til formål at begrænse eller forsinke afstrømningen af regnvand til kloaknettet. Hermed undgås eller minimeres oversvømmelser fra skybrud. LAR-anlæg er installeret som klimatilpasningstiltag mange steder i byerne over de seneste år. De findes både over og under jorden.

Der er i dag ikke en samlet registrering af og adgang til data om private og offentlige LAR-anlægs placering og funktion. Den samlede effekt på nedsivning til grundvand og afstrømning til afløbssystemet kendes derfor ikke. Dette kan lede til stigende grundvand og forkert afløbsdimensionering. Derudover er det et kendt problem, at mange LAR-anlæg ødelægges af graveaktiviteter, når underjordisk infrastruktur vedligeholdes (vand, el, varme, tele), på grund af manglende kendskab til LAR-anlæggenes placering. Det manglende kendskab giver efterfølgende problemer ved genetablering af LAR-anlæggene.

I dette projektsamarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er formålet at undersøge muligheder for udstilling af data om LAR-anlæg og disses placering. Herunder udvikles en "mock-up" for udstilling af data om LAR-anlæg. Projektet involverer også en analyse og en beslutning om relevante LAR-data, der skal udstilles, gennem brugerworkshops. Afslutningsvis udstilles løsningen i SDFI LABS med henblik på yderligere formidling, brugertest og afdækning af anvendelsespotentialer.

Aarhus kommune og Aarhus Vand bidrager med dataanalyse og viden om relevante LAR-data, der bør udstilles.

Urban klimasikring og lokal afledning af vand
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur