Hvad sker der, hvis jeg lukker byens hovedfærdselsåre?

Session

Trafikanalyse

Abstract

Ved anlægsarbejde kan det være nødvendigt at indskrænke trafikken eller helt at lukke byområder. Konsekvensen på det generelle trafikbillede kan ofte være svær og omkostningstungt at prædiktere. Beslutninger skal tages om, hvordan den daglige trafik enten kan reduceres eller ledes uden.

Til dette formål er det ønskværdigt at vurdere de trafikale konsekvenser af de omdirigeringsforanstaltninger, man vil indføre. Udfordringen er, at disse undersøgelser er omkostningstunge grundet behovet for detaljeret data og komplekse trafiksimuleringer. Disse omkostninger indsnævrer hurtigt antallet af muligheder, der kan vurderes.

Som et alternativ præsenteres et GIS-baseret screeningsværktøj, der benytter "car flow"-data til at estimere de enkelte vejes mulige maksimale belastning. Ud fra disse belastninger kan det vurderes, om en omdirigering af trafikken kan gennemføres uden kødannelse til følge.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er såvel entreprenører som medarbejdere fra kommuner inden for trafikplanlægning, miljø og teknik og GIS.

Yderligere uddybning af abstract

Der præsenteres et generisk værktøj, der med begrænset konfiguration kan benyttes af aktører, som står overfor at skulle screene en række omdirigeringsscenarier ved anlægsprojekter med trafikale konsekvenser. Herved kan der initialt evalueres en større vifte af mulige løsninger, før de endelige kandidater vælges til en eventuel mere dybdegående analyse.