NunaGIS – én indgang til geodata i Grønland

Session

Højt mod nord

Abstract

NunaGIS er Grønlands nationale platform for geodata og geografisk information. Gennem en målrettet strategisk satsning har NunaGIS nu udviklet sig til en platform med central samfundsmæssig betydning. Platformen skaber gennemsigtighed i den nationale og kommunale planlægning, for borgere, erhvervslivet og på tværs af hele den offentlige sektor. NunaGIS er én indgang til geodata og geografisk information, som samler og udstiller data ét sted. Det inkluderer portaler for plandata, grundkort, demografiske nøgletal, klimadata, beredskab og maritim planlægning.

Ved at geografisk stedbestemte informationer samles ét sted, opnås en bred brugerorienteret indgang til væsentlig samfundsmæssig information fra den enkelte borger, over professionelle fagfolk og til det politiske niveau. Det er vores perspektiv, at geodata kan og bør spille en vigtig rolle i at understøtte en bæredygtig samfundsudvikling.

Ved foredraget vil jeg forklare konceptet for og datastrukturen i NunaGIS, og desuden drøfte betydningen af at have samlet og udstillet alle data ét sted.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere, som er interesserede i, hvordan kort og geodata kan samles ét sted med snitflader til både den offentlige forvaltning og til den enkelte borger.

Yderligere uddybning af abstract

NunaGIS-platformen understøtter samfundet ved at samle og udstille geodata ét sted. Data var tidligere svært tilgængelig, uens og spredt. Vi er et stort land med få aktører fordelt ud på mange instanser. Med færre aktører er det generelt nemmere at koordinere på tværs. Ved at skabe én indgang, bidrager det til en systematik og sammenhængskraft, hvor brugeren kan finde de pågældende informationer og data, uanset brugerens formål. Dette vil øge åbenhed og gennemsigtighed ved de politiske beslutningsprocesser.

Platformen har flere portaler, hvor kortportal og planlægningsportal lige nu udgør kernen. Derudover er der portaler og elementer om det åbne land, nationalparken, kommunalplanlægning, sektorplanlægning, klimadata, SDG2030, læringsportal, beredskab og det maritime. NunaGIS har vist sig som et kritisk og væsentligt værktøj for en lang række forskellige myndigheder og andre interessenter.

Gode grunddata kan bidrage til det politiske beslutningsgrundlag ved at vise viden og data på tværs af geografien. Her er f.eks. det Tekniske Grundkort frikøbt som offentlige frie data af Asiaq – Grønlands Forundersøgelser, og der foregår lige nu et større projekt om ny topografisk kortlægning af det åbne land, hvor både det tekniske grundkort med fokus på byer og bygder kombineret med kort og tilhørende geodata fra kortlægningsprojektet skal indgå som grunddata. NunaGIS skal være dér, hvor geografiske grunddata findes, udstilles og fordeles.

NunaGIS er også et hjem for demografiske nøgletal og hvor statistik kan vises i geografien. Her eksisterer desuden et såkaldt bostedsprofilværktøj – et værktøj der beskriver en række udvalgte parametre for bosteder inden for seks dimensioner. Nu bliver værktøjet sat i sammenhæng med SDG2030-agendaen. I arbejdet med de globale og nationale SDG2030-indikatorer er NunaGIS tiltænkt en fremtidig central rolle ved at kunne illustrere indikatorer geografisk. På den måde bliver opfølgningen på arbejdet med bæredygtig udvikling konkret og operationel for hele samfundet.

Udviklingen af NunaGIS er en udmøntning af de strategiske mål fra den Nationale Strategi for Geodata 2018-2021: 1) geodata bidrager til et solidt og oplyst grundlag for myndigheder og det politiske system, 2) geodata bidrager til at fremme vækst og erhvervsudvikling, 3) geodata fremmer øget digitalisering og effektivisering af den offentlige sektor, 4) geodata er en naturlig komponent i forhold til ny læring, da en læring, der tager afsæt i det geografiske komponent, har potentiale til at være mere intuitiv og letforståelig, samt 5) geodata understøtter en bæredygtig udvikling i samfundet.

Gode geografiske data spiller en vigtig rolle i realiseringen af de helt overordnede mål om en mere bæredygtig og holdbar udvikling og er en forudsætning for effektiv og ansvarlig forvaltning. Derved kan NunaGIS bidrage til at skabe de geodata- og kortmæssige rammer for en bæredygtig udvikling - i tråd med den politiske koalitionsaftale anno 2021.

NunaGIS – én indgang til geodata i Grønland
Naalakkersuisut – Grønlands Selvstyre