Kortlægning af Danmarks habitatnatur med kunstig intelligens

Session

Det åbne land

Abstract

Miljøstyrelsen har til opgave at kortlægge og overvåge Danmarks habitatnatur, som udgør ca. 7,5% af det samlede landareal i Danmark. Kortlægningen omfatter 43 forskellige naturtyper og gennemføres hvert sjette år. Dataindsamlingen er i dag udelukkende baseret på registreringer i felten og udgør således en omfattende og ressourcekrævende opgave.

Miljøstyrelsen har derfor udviklet en metode baseret på åbne data og kunstig intelligens til at genkende naturtyper og bestemme deres udbredelse. Datagrundlaget består af en række åbne data herunder ortofoto, LIDAR-punktsky, Sentinel-2, jordartskort, samt Miljøstyrelsens feltbaserede registreringer af naturtype.

Oplægget vil omhandle Miljøstyrelsens arbejde med at udvikle den automatiserede naturgenkendelse, herunder resultater, udfordringer og potentialer for at implementere lignende metoder til kortlægning af øvrig natur i Danmark.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021 med en bred interesse for storskala kortlægning ved brug af kunstig intelligens og åbne data. Hertil deltagere med specifik interesse i kortlægning af naturområder i Danmark. Dette kunne inkludere ansatte i kommuner og ingeniørvirksomheder.

Yderligere uddybning af abstract

Kortlægning af Danmarks habitatnatur med kunstig intelligens
Miljøstyrelsen