GIS til sikring af oversigtforhold ved jernbaneoverskæringer

Session

Sikkerhed og sundhed

Abstract

I Norge har myndighederne fornyet en række regler i ”Teknisk regelverk”. Dette har blandt andet påvirket kravene til sigtforholdene ved ubevogtede jernbaneoverskæringer. Bane NOR (svarende til BaneDanmark i Norge) har derfor behov for at genvurdere og danne sig overblik over sigtforholdene ved mange af deres jernbaneoverskæringer og identificere tilpasninger, der kræves for at få overskæringerne til at leve op til de nye regler.

Til identifikation af tilpasninger er der udviklet en automatiseret GIS-analyse, der udføres på baggrund af norske grunddata, eksempelvis 3D punktskyer. Processen analyserer de aktuelle sigtforhold op imod det nye regelsæt, og identificerer obstruktioner og problemer. Den automatiserede proces optimerer analysearbejdet drastisk i forhold til traditionelle metoder med on site observationer og målinger.

Afslutningsvis vil der blive gennemgået resultater, eksempler og erfaringer fra projektet.

Målgruppe

Målgrupperne kunne eksempelvis være trafik- og infrastrukturplanlæggere, deltagere ved Kortdage 2021, der varetager manuelle revisioner og on-site inspektioner, udbudskoordinatorer, IT-leverandører, systemejere, landskabsarkitekter, GIS-medarbejdere og digitaliseringsmedarbejdere.

Yderligere uddybning af abstract

Analyserne laves med udgangspunkt i en række analysetyper, der er defineret baseret på blandt andet transportmiddel og hastigheder på den givne banestrækning, hvilket giver forskellige udgangspunkter og krav til den enkelte analyse.

For at lave analyserne trækkes der på en række offentlige grunddata samt visse offentlige data, der kræver særlig adgang. Blandt disse er Norges offentligt tilgængelige 3D punktskyer, jernbanedata, vej- og stidata, bygningers fodaftryk, arealbrugsdata og gennemsnitlig snedybde, som alle benyttes til at sikre et retvisende og brugbart analysegrundlag.

Resultatet af analyserne er omfattende og giver et overblik over eventuelle obstruktioner, samt deres placering, omfang og volumen. Volumen er her et estimat af jord og vegetation (samt bygninger) og har den hensigt at kunne benyttes, såfremt en eventuel entreprenør skal til at rette op på forholdene, for at den enkelte jernbaneoverskæring lever op til reglerne igen. Afslutningsvis udføres analyserne 1-3 gange per jernbaneoverskæring, så det også er muligt at sammenligne behovene og omfanget af nødvendige ændringer for, at overgangen lever op til reglerne for den enkelte køretøjstype.

GIS til sikring af oversigtforhold ved jernbaneoverskæringer
Atkins Danmark