Til bunds med havdata

Session

Kystnært

Abstract

Havmiljøundersøgelser og miljøovervågning har ikke den samme offentlige opmærksomhed som de tilsvarende landbaserede discipliner. Kun ved menneskeskabte havbaserede katastrofer dukker havet op i den generelle bevidsthed i befolkningen.

Havstrategi-database-projektet fokuserer på at indsamle og behandle opsamlede data fra undersøgelser af marint liv. Disse data belyser graden af forurening og påvirkningen af dyrelivet i havet. Der har i de senere år været brug for en bedre og mere fokuseret indsats på dataopsamling og en centraliseret database til opbevaring af data, herunder udstilling på websites. Dette giver en langt større grad af troværdighed i forhold til data.

I et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og COWI er der oprettet nye undersøgelsesmetoder baseret på Esri-teknologi. Her bruges ArcGIS Survey123 til indsamling af data ved hjælp af avancerede teknikker.

Præsentationen, der bliver på engelsk, vil belyse den generelle udfordring, datakvalitetssikringen og nogle af de avancerede teknikker, der anvendes såsom fastholdelse af sammenhænge på tværs af dataindsamlingsprocessen og opsætning af stationslister, der varierer fra år til år.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere ved Kortdage 2021 med interesse for havmiljø, GIS og dataopsamling.

Yderligere uddybning af abstract

Marine environmental surveys and environmental monitoring do not have the same public attention as the related land-based disciplines. Only in artificial sea-based disasters does the sea appear in the general consciousness of the population. However, there are countless polluting events occurring on the marine environment continuously. These are impactful and have far-reaching effects that we are yet to understand fully.

Both Denmark and the EU aim to research the impact on the environment through monitoring human and marine activity, measuring pollution, and assessing impact. The Danish Environmental Protection Agency has a Marine Strategy program to assess and monitor the marine environment independently and collaborate with the EU.

COWI was commissioned to create a seamless from-field-to-database data collection environment that is easy to use, easy to maintain and unified across entirely different collection requirements. There was also a focus on data quality, data traceability and standardisation of the data collection, as well as a centralised database for storing and hosting the data.

We chose to use ESRI’s Survey123 as the primary data collection model, where this was not practical, we supplemented with custom web forms.

In this presentation, we will outline the general challenge and highlight the general setup, support for data quality assurance as well as some advanced techniques. Advanced techniques include retaining cohesion across the data collection process with the data collection occurring across several stages with handover across disparate teams and time. Other advanced techniques included setting up station lists that vary from year to year.

The presentation will be given in English.