Screening af trafikale konsekvenser ved byudvikling

Session

Trafikplanlægning

Abstract

Ved større byplanlægningsprojekter hviler det på kommunerne at estimere hvilke trafikale konsekvenser, et projekt kan have for det omkringliggende område. Specielt er det ofte ønskværdigt at arbejde med flere scenarier for byudviklingen i området og vurdere de trafikale konsekvenser. Udfordringen er dog, at disse undersøgelser ofte er omkostningstunge grundet behovet for detaljeret data og forholdsvis komplekse trafiksimuleringer. Disse omkostninger begrænser hurtigt antallet af muligheder, der kan vurderes, og evalueringen bliver begrænset.

I samarbejde med GATE 21 samt to kommuner, Høje Taastrup og Guldborgsund, adresseres denne problematik. Et skalerbart GIS-baseret screeningsværktøj udvikles til at evaluere scenarier. Scenarier er variationer i den nuværende og fremtidige demografiske sammensætning i byområdet, valg af tilgangsveje, eller ændring i kollektivt trafikmønster.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er trafikplanlæggere, kommunale byplanlæggere, samt deltagere ved Kortdage 2021, der arbejder med GIS, miljø eller teknik.

Yderligere uddybning af abstract

Ud over at fokusere på ændring i trafikbelastningen i et byområde behandles den genererede støj fra trafik og tog også i projektet, og sidstnævnte kan således tages med i sammenligningen af de forskellige scenarier. Værktøjet benytter en række trafikale data (car flow og MASTRA), men derudover også statistiske data så som turrater og fordelinger over døgnet.

Projektets mål er at skabe et generisk værktøj, der med begrænset konfiguration kan benyttes af enhver kommune, der står overfor at skulle screene en række scenarier af et byudviklingsprojekt. Herved kan initialt screenes en større vifte af mulige løsninger, før de endelige kandidater vælges til en mere dybdegående analyse.