Hvad koster vandskaderne som følge af klimaændringer jer?

Session

Forsyning

Abstract

Klimaændringerne rammer os i form af oversvømmelser – fra skybrud, fra stormfloder eller fra overfyldte vandløb. Oversvømmelserne leder til skader og kan til dels forebygges ved rettidig udførelse af klimatilpasningstiltag. Skaderne kan forhindres eller formindskes ved at tilpasse vores infrastruktur til det ændrede klima.

Der er mange parametre involverede i klimatilpasning, herunder udspring, hyppighed og omfang af oversvømmelse, infrastrukturens sårbarhed, hvilke skader, der kan forventes på årsbasis, ny teknologi til forebyggelse og udvælgelse af løsningerne, samt CO2-udledninger ved de forskellige løsninger.

Præsentationen fokuserer på nye digitale værktøjer til klimatilpasning, som kan hjælpe forsyninger og kommuner med et overblik over hvor, der er størst behov for at investere, den rette samfundsøkonomiske investering, samt hvilke løsninger, der egner sig ud fra økonomiske og bæredygtighedsmæssige hensyn.

Målgruppe

Målgruppen for indlægget er medarbejdere i forsyningsselskaber, kommunale byplanlæggere, medarbejdere i forsikringsbranchen eller inden for miljø- og teknikområdet.

Yderligere uddybning af abstract

Kommuner og forsyninger trækker det store læs i planlægningen og udførelsen af de mange klimatilpasningsprojekter. De får god hjælp af bl.a. statslige og regionale myndigheder, men det er dem, der har hovedparten af ansvaret, og det er dem, der står for det meste af økonomien. Derfor er det værd at lytte til dem, når de peger på de vigtigste udfordringer, som de kæmper med.

I flere udredningsprojekter*) peger kommunerne og forsyningerne på to væsentlige problemområder, som begge har at gøre med, at klimaet ikke kender grænser – hverken fysiske eller administrative. De to områder, som de kæmper med, er:

  1. Deres rammebetingelser i form af love og regler, som gør det problematisk at samarbejde på tværs af kommunegrænser og på tværs af organisatoriske enheder og juridiske ansvarsområder.
  2. Deres muligheder for at holde et samlet overblik over, hvad det bedst kan betale sig at investere i for at få bedst mulig klimatilpasning for pengene.

De nye værktøjer til risikoberegning af skader fra oversvømmelser tager alle skader i regning – uanset hvem, der har ansvaret for at forebygge eller udbedre dem. Værktøjerne beregner de forventede årlige skader på tværs af oversvømmelsestype og på tværs af geografi. De kan fremskrive til fremtidige klimascenarier. De kan også inkludere immaterielle skader. Værktøjerne kan således også umiddelbart bruges til at dokumentere den samfundsøkonomiske gevinst (eller mangel på gevinst…) af planlagte klimatilpasningsaktiviteter.

*) Kilder:

Smart Water – Digitalisering i vandsektoren. Projekt udført for Region Hovedstaden af et konsortium under ledelse af CALL Copenhagen. Slutrapport februar 2019.

Inspirationskatalog – Digitalisering i Vandsektoren, Miljøstyrelsen, april 2019.