Webbaseret kortlægning af det grønne kystnære miljø

Session

Kystnært

Abstract

Detaljeret viden om undervandsvegetation er en central parameter i mange forvaltningsmæssige sammenhænge. Der er derfor stor interesse i at afsøge mulighederne for at udnytte ny teknologi – herunder brug af satellitdata – som supplement til traditionelle monitoreringstilgange for at opbygge et mere komplet billede af tilstanden langs vores kyster.

I dette oplæg præsenteres state-of-the-art inden for anvendelse af Sentinel-satellitdata til at måle og monitorere tilstanden af vores marine habitater tidsligt og kontinuerligt. Vi skal se nærmere på, hvordan ikke-specialister kan lave en detaljeret kortlægning af marine habitater "on demand" og direkte i en webbrowser.

Hør også mere om, hvordan satellitbaseret kortlægning er blevet anvendt i praksis til nationale kortlægninger af undervandsvegetation i både Danmark og Sverige.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved Kortdage 2021 med interesse for, hvordan satellitdata anvendes som skalerbart og effektivt redskab til at monitorere maritim vegetation, som omkostningsbesparende ressource til at understøtte forvaltnings- og monitoreringsopgaver i henhold til kravene under EU’s Habitatdirektiv og Rammedirektivet for havstrategi.

Yderligere uddybning af abstract

Marine habitater er vigtige områder for livet i kystzonen og er samtidig en af de centrale indikatorer for tilstandsvurdering af vandmiljøet i Danmark. Detaljeret viden om undervandsvegetation er derfor en central parameter i mange forvaltningsmæssige sammenhænge. Der er derfor stor interesse i at afsøge mulighederne for at udnytte ny teknologi – herunder brug af satellitdata – som supplement til traditionelle monitoreringstilgange for at opbygge et mere komplet billede af tilstanden langs vores kyster.

Nu kan alle bruge Machine Learning og satellitdata til kortlægning af kystområder. I 2020 indgik vi en aftale med de svenske myndigheder (Havs- och Vattenmyndigheten) om at udføre en første kortlægning af undervandsvegetation på national skala tilsvarende den danske kortlægning, som blev foretaget i 2019. Med udgangspunkt i det system, der blev opbygget under den danske kortlægning, har det været muligt at kortlægge samtlige lavvandede områder langs Sveriges 11.530 km lange kystlinje på under seks måneder.

Viden om undervandsvegetationens udbredelse er af mange grunde vigtig viden, men endnu mere værdifuld er viden om eventuelle ændringer i udbredelsen, da det kan indikere ændringer i et vandområdes økologiske status. En øget udbredelse indikerer fx en forbedret status, mens et fald i udbredelsen indikerer en forringelse af forholdene. Af den grund blev der i samarbejde med de svenske myndigheder bygget en udvidelse til kortlægningsmodulet, der gør det muligt for ikke-specialister at udføre den detaljerede kortlægning direkte i en webbrowser.

I browseren kan en bruger med ganske få klik komme gennem hele kortlægningsprocessen fra udvælgelsen af et egnet billede, der ønskes klassificeret, til optimering af Machine Learning-modellen med tilføjelse af træningsdata og endelig færdiggørelse af klassifikationen. Processen kan gentages, indtil brugeren er tilfreds med resultatet, hvorefter det færdige kort kan overføres til GIS for videre analyse.

Den webbaserede tilgang har mange fordele. Ved at lade en bruger med lokalkendskab til et område eller med biologisk viden udføre analyserne, sikrer man et optimalt resultat. Den faglige vurdering af kvaliteten af resultaterne kan løbende evalueres undervejs i processen. Fordi alt det tekniske ved billedbehandling og dataprocessering kører skjult i baggrunden, er systemet desuden meget hurtigt at komme i gang med. Det kræver en ganske kort introduktion, og en typisk bruger vil være i stand til at arbejde selvstændigt med systemet i løbet af få timer. Systemet er derfor også omkostningseffektivt at tage i brug samt benytte.