Nyt kortbaseret udstillingsvindue for NSTs arealplanlægning

Session

Det åbne land

Abstract

Naturstyrelsen (NST) er i gang med gennemgribende ændringer i, hvordan planlægningen laves for de arealer, som NST forvalter. Dette sker både på baggrund af de politiske ændringer i fokus med forvaltningen, hvor fokus i meget højere grad er på biodiversitet, samt ud fra et ønske om at gå fra udarbejdelse af traditionelle tekst-tunge planer i pdf-format til en interaktiv, dynamisk planlægning med fokus på de rumlige aspekter og på, hvordan de forskellige plantyper spiller sammen.

Derfor lancerer Naturstyrelsen snart et nyt digitalt udstillingsvindue af planerne, hvor både styrelsens medarbejdere og offentligheden kan se planlægningen i en samlet kortbaseret løsning. Her vil det rumlige være i fokus for at gøre det nemmere at overskue alle de forskellige rammer og plantyper, der er gældende for et givent areal.

Målgruppe

Oplægget henvender sig både til deltagere, der er interesserede i de igangværende politiske processer angående udpegning af Naturnationalparker og urørt skov, samt til deltagere, der arbejder med udarbejdelse af planer og kommunikation af disse.

Yderligere uddybning af abstract

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder. For alle disse arealer skal der udarbejdes en bred vifte af planlægning. Dette indbefatter både traditionelle drifts- eller forvaltningsplaner, men også fx de nye planlægningsparadigmer for naturnationalparker, arealer udlagt som urørt skov og Natura 2000 plejeplaner Disse planer er traditionelt blevet udarbejdet uafhængigt af hinanden, i relativt tekst-tunge flade dokumenter. Dette giver en del gentagelse planerne imellem, samt potentielle udfordringer med at holde overblik over hvilke planer og aktiviteter, der er gældende for det enkelte areal.

Derfor har Naturstyrelsen valgt at udarbejde et nyt paradigme for udarbejdelse af, og ikke mindst udstilling af den fysiske planlægning. Dette er primært ment som et udstillingsvindue for de interne og eksterne rammer, der er for planlægningen, samt alle de forskellige plantyper, der skal udarbejdes for arealerne. På denne måde undgås gentagelser, da der nemt kan skabes overblik, når man interaktivt kan udforske hvilken planlægning, der er gældende for et specifikt areal.

Samtidig er systemet bygget modulært op, hvilket betyder, at de enkelte plantyper kan udarbejdes, sendes i høring, og udstilles i det tempo og med den timing, der er påkrævet for den enkelte plantype.

De første planer der vil blive udstillet i løsningen er (sandsynligvis) forvaltningsplaner for dele af udpegningen af urørt skov. Dette betyder også, at kun de plantyper, der er relevante for disse planer, eller som er tilgængelige allerede, vil blive udstillet / vist i første omgang. Det betyder fx, at Natura 2000 plejeplaner i første omgang ikke er vist, da den nye runde af denne planlægning er under udarbejdelse. Disse planer, og andre, der enten bliver udarbejdet eller opdateret, kan løbende tilføjes til udstillingsløsningen for at give det fulde overblik.

Rent teknisk er systemet udviklet internt i Naturstyrelsen på styrelsens ArcGIS Enterprise Portal-løsning. Til udarbejdelse af udstillingsløsningen anvendes ESRIs Experience Builder med få specialudviklede udvidelser. Idéen har hele tiden været at bygge en løsning med de værktøjer, der er tilgængelige som en del af ArcGIS Enterprise, og med så få specialløsninger som muligt for at gøre vedligehold og videreudvikling så nemt som muligt.

Den modulære opbygning samt brugen af relaterede data har kompliceret systemudviklingen. Forventeligt medfører den dog også fleksibilitet til integration af nye plantyper, ligesom den giver mulighed for håndtering af høringscyklussen, som planerne skal igennem.

Nyt kortbaseret udstillingsvindue for NSTs arealplanlægning
Naturstyrelsen