Datadrevet kortlægning af højtstående grundvand

Session

Klima II

Abstract

Højtstående grundvand er en kritisk parameter at tage i betragtning, når der skal tages beslutninger om investeringer med langsigtede implikationer, f.eks. anlægsprojekter. Her bør der tages hensyn til både nuværende og fremtidige udfordringer med højtstående grundvand.

I projektet GRAVA søges det at skabe et datadrevet beslutningsgrundlag i langtidsplanlægningen for forsyninger og kommuner. Projektet omhandler opsætning af et pejleprogram til at monitorere det terrænnære grundvand, herunder etablering af et citizen science-projekt for borgerinddragelse.

Projektet er således et eksempel på, hvordan koblingen af automatisk og manuel indsamling af geodata kan anvendes til at tilvejebringe værdifuld viden til nutidens og fremtidens udfordringer. Samtidig eksemplificerer projektet, hvorledes geodata spiller en vigtig rolle i inddragelse af og formidling til borgere.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere fra forsyninger og kommuner, der arbejder med projekter, som relaterer sig til højtstående grundvand.

Yderligere uddybning af abstract

I et partnerskab med Aalborg Forsyning, Aalborg Kommune og Aalborg Universitet deltager NIRAS i projektet: ”Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer” (GRAVA). I GRAVA er målet at kunne skabe overblik over det samlede vandkredsløb i byer på tværs af administrative barrierer samt under forskellige belastninger og driftssituationer. Dette gennemføres ved at inddrage vandselskabernes kunder (borgerne) til dataopsamling, som anvendes i modeller for vandkredsløbet.

Baggrunden for projektet ligger i klimaforandringerne samt de store ændringer, der sker i kloaksystemerne. Vi oplever allerede klimaforandringerne i form af vand på terræn, særligt i vinterperioden. De lavtliggende områder oplever indtrængning af højtstående grundvand i spildevandssystemet og i kældre, samt en øget og hurtigere afstrømning af vand til vandløbssystemet.

Flere byer er i en transformationsfase, hvor ældre fælleskloakerede systemer saneres til separatsystemer. Dette medfører mindre forureningsbelastning af bynære recipienter, men også øgede afledte vandmængder og en øget risiko for grundvandsstigning som resultatet af ændrede dræningsforhold.

Ved at kortlægge omfanget af problemstillingen med højtstående grundvand bliver Aalborg Forsyning i stand til at træffe beslutninger omkring anlægsprojekter og investeringer med langsigtede implikationer (lang levetid) på et oplyst grundlag, som både tager hensyn til nuværende og fremtidige udfordringer med højtstående grundvand. Projektet indeholder fire faser i alt, hvor fase 3 omhandler opsætning af pejleprogram til at monitorere det terrænnære grundvand, herunder etablering af citizen science-projekt for borgerinddragelse.

Med fokus på de udpegede områder med risiko for højtstående grundvand overvåges den terrænnære vandstand med to forskellige metoder:
- Fast monitorering i korte pejlerør med IoT-dataloggere, hvor data indsamles automatisk
- Et citizen science-projekt, hvor frivillige borgere og undervisningsinstitutioner aktiveres i indsamlingen af data.

Metoden giver interessenter mulighed for at bidrage med dataindsamling og inddrager / orienterer borgerne om problematikker, som ellers ville være vanskeligt tilgængelige. Citizen science-projektet er i høj grad borgerinddragelse og skaber tættere bånd mellem Aalborg Forsyning og borgerne.

Projektet er således et eksempel på, hvordan koblingen af automatisk og manuel indsamling af geodata kan anvendes til at tilvejebringe værdifuld viden til nutidens og fremtidens udfordringer. Samtidig eksemplificerer projektet, hvorledes geodata spiller en vigtig rolle i inddragelse af og formidling til borgere.

Datadrevet kortlægning af højtstående grundvand
Henrik Hovgaard Kristensen
NIRAS A/S