De frie grunddata som screeningsgrundlag for vandhåndtering

Session

Klima II

Abstract

I dette oplæg vil der være fokus på, hvordan de frie data kan tolkes og inddrages i de tidlige planlægningsfaser (lokalplanlægning) med fokus på vandhåndtering.

Siden indkøbet af den statslige højdemodel og frisætningen af grunddata har disse data og en lang række andre tilgængelige data været en grundlæggende del af det indledende arbejde med screening af arealer til nye boligområder og håndtering af vand.

Det er dog ikke kun terrænanalyser, der skal foretages i sådanne projekter. Derfor inddrages også data om fredninger, drikkevandsinteresser og jordbundstyper. Der kan foreslås mange fysiske / praktiske løsninger i en dispositionsplan, men hvis disse ikke er afstemt med de mange myndighedsmæssige bindinger, så kan løsningerne vise sig at være urealiserbare i virkeligheden.

Oplægget vil give et eksempel på, hvordan de frie data indgår i et almindeligt planlægningsarbejde.

Målgruppe

Oplægget er målrettet deltagere, der arbejder med GIS-analyser eller i anden kontekst arbejder med byplanlægning, herunder byggemodning og planlægning af fremtidig infrastruktur og vandhåndtering.

Yderligere uddybning af abstract

Der vil i oplægget blive taget udgangspunkt i en almindelig byggemodningssag i Silkeborg Kommune. Screeningen er foretaget i programmet SCALGO Live, som er en webløsning, der har inkluderet en stor del af de frie data i Danmark.

Programmets primære formål er screening af vandhåndtering og dermed, hvordan vand strømmer på terræn. Programmet tager udgangspunkt i højdemodellen. Det er derfor et eksempel på, hvordan de frie data giver anledning til mange nye muligheder.

Der præsenteres således forskellige frie data, som normalt indgår i en screening af et boligområde med fokus på vandhåndtering. Herunder vil jeg præsentere, hvordan de frie data hjælper til at forstå områdets topologi, myndighedsmæssige bindinger og naturkarakteristika. Alle planforholdene kan have indflydelse på hvilken vandhåndteringsløsning, der skal vælges - eller hvilke forhold, der skal belyses nærmere i en detailprojektering.