Vedligehold og kvalitetssikring af hydrologiske tilpasninger

Session

Brug af højdemodel

Abstract

Vejen til forbedrede oversvømmelseskortlægninger går gennem de hydrologiske tilpasninger

I 2018 overgår det hydrologiske tilpasningslag til GeoDanmark. Det åbner op for løbende kvalitetssikring og forbedring af tilpasningerne. Det er en fantastisk mulighed for at skabe et væsentligt forbedret kortlægningsgrundlag.

I dialog med Vejle Kommune og i regi af Realdanias Klimaspring udvikler vi derfor en tilgang til indberetning af tilpasninger, der:

  • Er enkel og effektiv
  • Integreres med GeoDanmarks API
  • Muliggør visualisering af effekten af en tilpasning i indberetningsøjeblikket
  • Kædes sammen med oversvømmelsesanalyser til kvalitetssikring og evaluering

Derved sikres en vej mod, at lokalt forankret viden kan udbredes og skabe et optimeret nationalt kortlægningsgrundlag. Kombineret med løbende opdateringer af analyser baseret på det indberettede, vil det give yderligere drivkraft mod opdatering af data.

På Kortdage 2018 præsenterer vi metoden med udgangspunkt i cases fra Vejle.

Målgruppe

Alle, der arbejder med kvalitetssikring af geodata, GeoDanmark og klimatilpasning.

Yderligere uddybning af abstract

I Danmark har vi et meget højt niveau af geodata. Blot det, at der på nationalt niveau er udviklet en hydrologisk højdemodel med udgangspunkt i de hydrologiske tilpasninger, er unikt. Med inkorporering af hydrologiske tilpasninger i GeoDanmark samt nyt API får vi mulighed for i langt højere grad at få lokal viden i spil.

Hvorfor er det vigtigt?

Højdemodel, bygningsdata og hydrologiske tilpasninger er afgørende elementer i datagrundlaget for oversvømmelseskortlægninger. Den største begrænsning i kvaliteten af kortlægningerne er datagrundlaget. Kan det lykkes at få den lokale viden i spil, vil det nationale kortlægningsgrundlag kunne forbedres markant. Det er en ressourcekrævende opgave, der kan være svær at gabe over sideløbende med, at alle øvrige opgaver skal varetages som vanligt. På Kortdage 2018 vil vi gerne give vores bud på, hvordan vi kan forsimple og optimere processen.

Hvad gør vi?

Vejle Kommune og SCALGO har i længere tid været i overvejelser om at finde en metode til at muliggøre indberetning af tilpasninger, der spiller direkte sammen med oversvømmelseskortlægninger. Det vil give en fantastisk mulighed for kvalitetssikring af både af den eksisterende hydrologiske højdemodel og de nye data, der indberettes. Når indberetning sker, når og hvor, man alligevel arbejder med vand på terræn, betyder det desuden, at der er større chance for at få indberettet data. Vores grundspørgsmål for projektet og indlæg ved Kortdage 2018 er derfor: Hvordan kan vi understøtte og kvalitetssikre det løbende arbejde med at forbedre de hydrologiske tilpasninger? Pt. afventer vi GeoDanmarks API, der forventes ultimo maj, hvorefter vi vil skabe en metodik og udvikle et modul, som Vejle tester af på egne data. Til Kortdage 2018 vil vi præsentere resultatet af dette arbejde med udgangspunkt i konkrete eksempler fra bl.a. Vejle.

Hvad ved vi om de nationale tilpasninger?

  • Mere end 150.000 tilpasninger korrigerer den nationale højdemodel for 2015 og beskriver rørlagte vandløb, cykeltunneler mv.
  • Kun en meget lille andel af kommunerne kommenterede tilpasningerne i SDFEs høringsfase. Dvs., at lokal essentiel viden i væsentlig grad er fraværende i det nationale hydrologiske tilpasningslag.
  • Baseret på erfaring med workshops i mere end 20 kommuner står det helt tydeligt, at der alle steder er ønske og behov for opkvalificering af tilpasningerne – også på helt centrale store vandløb.
  • Potentialet understreges af, at en ambitiøs kommune ved systematisk gennemgang har fundet flere tusinde tilføjelser/ændringer til tilpasningerne.