En national kortlægning af oversvømmelser fra vandløb

Session

Klima

Abstract

I forbindelse med Kystdirektoratets implementering af EU’ oversvømmelsesdirektiv har vi udviklet og udført en metode til national vurdering af oversvømmelsesfaren fra vandløb. Den er udført med en såkaldt stationær vandløbsmodel direkte på Danmarks Højdemodel (DHM) i fuld opløsning på specifikke hændelser.

Ved Kortdage 2018 fortæller vi om baggrunden for metoden samt giver et overblik over dens implementering og konsekvenser. Kortlægningen er foretaget med brug af GeoDanmarks Vandløbsmidte, som benyttes til at identificere vandløbene. Vandløbets geometri kommer fra DHM gennem automatisk udtræk af profiler langs vandløbsmidten. Denne kombination af data giver et ensartet nationalt datasæt, men præsenterer også unikke udfordringer i forhold til at bestemme vandløbets retning, vandføring og håndtering af bygværker.

Kortlægningen er foretaget i et tæt samarbejde mellem SCALGO, COWI og Kystdirektoratet.

 

Målgruppe

Deltagere, der er interesserede i at høre om motivation og metoder for nye, store analyser på Danmarks Højdemodel i fuld opløsning, samt natur-, klima- og miljømedarbejdere.

Yderligere uddybning af abstract

Kystdirektoratet har ansvaret for implementeringen af EU’ oversvømmelsesdirektiv i Danmark. I forbindelse med implementeringen af første plantrin i anden planperiode af oversvømmelsesdirektivet blev der gennemført en national vurdering af risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb, hvilken skal anvendes til en revurdering af de områder, hvor risikoen er størst. Et fokus hos Kystdirektoratet for anden planperiode har været at forbedre den nationale vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb ift. metoden fra første planperiode.

Grundet den forskellige kvalitet, aktualitet og nationale dækning er det ikke realistisk at lave en oversvømmelsesberegning,  der bruger fuldt opmålte tværsnit i alle vandløb for hele landet. Derfor var en anden tilgangsvinkel påkrævet. For at finde en velegnet metode udførte vi et pilotprojekt i to kommuner, hvor forskellige beregningsmetoder til screeningen blev afprøvet og sammenlignet med beregninger udført med brug af fuld vandløbsinformation fra kommunernes egne vandløbsdatabaser. På baggrund heraf blev en metode udvalgt, som blev implementeret nationalt og derefter anvendt i Kystdirektoratets nationale risikovurdering.

Til den nationale beregning skulle der først udtrækkes de rigtige vandløbssystemer fra GeoDanmark. Derefter blev oplandsstørrelser til alle vandløbsstrækningerne udtrukket til brug for bl.a. bestemmelse af vandføringen i vandløbet. Til sidst skulle vandløbsmodellen køres på den nationale model, og resultatet udbredes på højdemodellen.

Vi vil komme ind på kernen i metoden og dens konsekvenser og bl.a. udforske, hvordan pumpelag kan håndteres i en sådan beregning.

De anvendte hydrologiske modeller er grundlæggende simple. Præsentationen vil ikke kræve nogen specifik baggrund i hydrologi eller lignende, men vil være umiddelbart forståelig for enhver med erfaring med de danske geodata.