SDFE vil tættere på brugerne - Business Analytics

Session

Organisation og forretning

Abstract

SDFE vil sikre, at de frie geografiske data fortsat skaber stor værdi i samfundet.

Styrelsen har etableret en Business Analytics-enhed, som på baggrund af styrelsens egne logningsdata og andre data skal analysere sig frem til, hvordan SDFE fremadrettet skal udvikle sine data og distributionsløsninger, så de skaber værdi for anvenderne i både den offentlige forvaltning og hos de virksomheder, som anvender data til nye vækstmuligheder.

Målgruppe

Målgruppen er alle med interesse i anvendelse af geodata.

Yderligere uddybning af abstract

Frigivelse af data, der er indsamlet af offentlige myndigheder, bliver i stadig højere grad mere udbredt – især på geodata-området. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er en del af denne udvikling og har siden 2013 stillet en række frie geografiske data som f.eks. Danmarks højdemodel, Adressedata, ortofotos, mfl. til rådighed for offentlige og private brugere. De frie geografiske data anvendes både på centrale forvaltningsområder og giver samtidig virksomheder muligheder for at udnytte data til nye vækstmuligheder. Effektmålinger har vist, at frigivelse af data skaber stor værdi i samfundet.

Hvis samfundet fortsat skal høste denne store værdi af frie data, kræver det, at datamyndighederne stiller skarpt på, hvordan data bliver brugt, hvor der er nye potentialer for brug af data, og hvad der skal til for, at vi kan realisere potentialet.

SDFE ønsker at etablere et analytisk grundlag for at identificere, hvor SDFE’s data skaber mest mulig værdi. På den baggrund kan SDFE fremadrettet udvikle og skræddersy data- og distributionsløsninger, så de skaber værdi for anvenderne. Kommunerne er en central anvender af SDFEs data. SDFE vil derfor i 2018 særligt undersøge kommunernes anvendelse af SDFEs data med en dybdegående BA-analyse. En systematisk analyse af logningsdata kan fortælle om hvilke oplysninger, kommunerne typisk anvender sammen. Disse oplysninger kan f.eks. kombineres i prædefinerede ”forvaltningsdatapakker”, som er målrettet konkrete kommunale forvaltningsopgaver. Dette vil kunne effektivisere den kommunale forvaltning ift. at hente de relevante data. Analyserne vil kunne vise tendenser i kommunernes anvendelse og ”huller i datalandskabet”, så SDFE også i fremtiden kan stille de relevante data til rådighed.

Derfor har SDFE etableret en Business Analytics-enhed, der skal øge viden om, hvordan data benyttes og hvilke data der bruges sammen. SDFE har både brug for, at følge med i den løbende brug af vores data samt få viden fra mere fokuserede analyser, der bl.a. kan fortælle noget om mønstre i brugen af data, særligt avancerede brugere mv. Ligesom den private sektor udvikler sine produkter ved at analysere på forretningsdata, vil SDFE udvikle vores services og ydelser ved at analysere på egne logningsdata og andre data.

Hør om hvordan SDFE’s Business Analytics-enhed bidrager til SDFE’s målsætning om at frigive tid og penge i den offentlige forvaltning. Et vigtigt fokusområde for Business Analytics-enheden vil derfor være at give SDFE viden om, hvilke offentlige forvaltninger, der har taget anvendelsen af vores data til sig som en integreret del af forvaltningsprocesserne og hvordan. Dataanalyserne vil også danne grundlag for mere kvalitative analyser, hvor vi går i tættere dialog med brugerne af vores data.

SDFE vil tættere på brugerne - Business Analytics
Styrelsen for dataforsyning og effektivisering