DMI’ klimaatlas

Session

Klima

Abstract

DMI skal stille et klimaatlas til rådighed til brug for kommunernes planlægning. Det vil indeholde datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod i det fremtidige danske klima.

Nøgletal for nedbør vil blive aggregeret for både kommuner og vandoplande. Kysten vil blive inddelt i et antal kyststrækninger, hvor havniveau og stormflodsstatistikker samt deres usikkerhed vil blive bestemt. Parametrene vil være tilgængelige for download, og der vil være en visualisering, hvor brugeren kan zoome ind til kommuneniveau og vælge forskellige parametre, tidsperioder og CO2-scenarier.

Klimavurderingen giver et grundlag for hyppighed og størrelse af stormfloder, skybrud og tørke, men vil ikke kunne adressere, hvor vandet løber hen. Dermed vil klimavurderingen hverken dække oversvømmelser, vandstand i søer, vandløb, grundvand, kloakdimensionering eller kysterosion.

Målgruppe

Målgrupper er: kommuner, regioner, stat, forsyninger, rådgivere, erhverv, beredskab, samt infrastrukturforvaltere.

Yderligere uddybning af abstract

DMI’ klimaatlas
Peter Langen
Danmarks Meteorologiske Institut