Anvendelse af geodata og GPS i Vejdirektoratets driftsudbud 2017

Session

Drift

Abstract

Vejdirektoratet udbyder drift og vedligehold af statens veje til eksterne entreprenører. Afregningen foretages blandt andet på baggrund af geografiske registreringer af inventar og arealer lang statens 3.700 km veje. Udbuddet har en værdi af et par hundrede millioner årligt, hvorfor anvendelse af geodata og GPS er af væsentlig betydning.

Oplægget omhandler kort baggrunden for de anvendte geodata, og hvordan der løbende foretages ajourføringer af de geografiske objekter. For at omsætte de registrerede data til ca. 200 forskellige ’driftselementer’, f.eks. forskellige varianter af renhold, har Vejdirektoratet implementeret et beregningsværktøj, som på landsplan kan foretage geografiske sammenstillinger. Det gør det muligt dels at summere på antal, længde og areal, samt at vise ’driftselementerne’ på et kort. Disse beregninger illustreres ved eksempler, og fordele og ulemper opsummeres.

Vejdirektoratet stiller endvidere krav om levering af GPS-observationer i forbindelse med udførelse af en del af opgaverne i det nye udbud for Løbende Vejdrift m.v., som strækker sig frem til 2022. Disse sammenhængende GPS-spor er som noget nyt direkte knyttet til Vejdirektoratets afregningssystem, JobManager. For at sikre maksimal udnyttelse af disse digitale ’kvitteringer’ for at have udført jobbet, har Vejdirektoratet etableret en ny database og en række tjenester, som kan modtage GPS-data.

På seancen bliver baggrunden for opgaven kort gennemgået, og der vises eksempler på data. Fordele og ulemper ved brug af GPS-data i stor skala diskuteres og der gives nogle bud på, hvilke andre opgavetyper, der med større eller mindre fordel kan varetages på lignende måde.

Målgruppe

Enhver, som anvender geografiske data og / eller GPS til at opgøre antal, længder og arealer i større projekter, hvor økonomi er en vigtig driver.

Yderligere uddybning af abstract

Vejdirektoratet anvender geografiske data til at optælle antal, længder og arealer af enheder, som skal vedligeholdes af eksterne driftsentreprenører i en fireårig periode, 2018-2021. Derfor er der registreret inventar og arealer langs alle 3700 km statsveje, som danner basis for beregning af de ’driftselementer’, som skal vedligeholdes i udbudsperioden. Et par eksempler er græsslåning i en 2.5 meters zone langs vejene eller renhold af arealer på statens rastepladser. Disse driftselementer afregnes til driftsentreprenørerne i fem områder, som dækker hele landet. Når der sker ændringer i vejanlæggene, ajourføres de geografiske registreringer tilsvarende, så Vejdirektoratet altid kan afregne for de korrekte mængder, som bliver vedligeholdt.

Vejdirektoratet får løst en del af sine driftsopgaver af eksterne driftsentreprenører. I den netop påbegyndte udbudsperiode, 2018-2021, stilles der krav om levering af GPS-data for en række opgavetyper. Disse data indsamles og vises på en ny hjemmeside, hvor der også er mulighed for at se detaljer på GPS-sporene. GPS-data er nu blevet tilknyttet Vejdirektoratets afregningssystem, hvorfor de nu skal sendt til Vejdirektoratet, førend der kan afregnes på opgaven. Det stiller krav til både driftsentreprenører og Vejdirektoratet, og det har været en del læring undervejs, som vil blive belyst på seancen.

Anvendelse af geodata og GPS i Vejdirektoratets driftsudbud 2017
Claus H. Rasmussen
Vejdirektoratet