Den danske MSDI (Marin Spatial DataInfrastruktur)

Session

På havet

Abstract

Geodatastyrelsen igangsatte sammen med 11 andre myndigheder implementeringen af en dansk MSDI (Marin Spatial DataInfrastruktur) i 2015. En basis-MSDI er nu færdigetableret og i drift.

MSDI’en udgør et fælles administrationsgrundlag, der danner grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og ressourcer til gavn for både havmiljøet og den økonomiske udvikling. P.t. indgår ca. 70 datasæt i MSDI’en, og den er et vigtigt værktøj i forbindelse med etablering af en dansk havplan, da den giver et godt overblik over tilgængelighed og kvalitet af de nødvendige data.

Med ibrugtagningen af basis MSDI’en opstår der nye behov og ønsker til platformen. Derfor er man nu ved at overveje den fremtidige udvikling af indhold, funktioner og samarbejdsform.

Vi vil præsentere de overvejelser, udfordringer og muligheder, der knytter sig til arbejdet med den danske MSDI.

Målgruppe

Alle med interesser eller data på det marine område.

Yderligere uddybning af abstract

Geodatastyrelsen igangsatte sammen med 11 andre myndigheder implementeringen af en dansk MSDI (Marin Spatial DataInfrastruktur) i 2015. En basis-MSDI er nu færdigetableret og i drift, og dermed opstår nye behov og ønsker til platformen. Derfor er man ved at overveje den fremtidige udvikling af indhold, funktioner og samarbejdsform.

I dette indlæg vil vi præsentere de overvejelser, udfordringer og muligheder, der knytter sig til arbejdet med den danske MSDI.

Den danske MSDI udgør et fælles administrationsgrundlag, der danner grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og ressourcer til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet. Der er etableret en kommunikationsplatform og en webGIS-løsning, hvor data præsenteres. MSDI'en kan også, via Geodatainfo, give oplysninger om metadata som hvornår, data sidst er opdateret, hvordan, de er indsamlet, hvorledes, man kan få adgang til data, og kvaliteten af data.

Myndighederne har på nuværende tidspunkt udpeget ca. 70 datasæt, som indgår i MSDI’en. På nuværende tidspunkt kan man via webGIS-løsningen få informationer om skibsruter, nødområder, miljøbeskyttelse, fiskeri, råstofindvinding, kulturminder, anlæg på havet og anlæg til udvinding af energi og produktion af vedvarende energi.

MSDI’en er et vigtigt værktøj i forbindelse med etableringen af en dansk havplan, da den giver et godt overblik over kvalitet og tilgængelighed af de nødvendige data. Der opstår dog nye krav og ønsker til den nuværende basis-MSDI, og det forestående arbejde med havplanen er derfor med til at udfordre den eksisterende løsning på både indhold og funktion.

Udvikling og udvidelse af platformen besluttes og koordineres i samarbejde mellem myndighederne i MSDI-Forum. Ligeledes finansieres MSDI’en af de deltagende myndigheder i fællesskab. Udover de myndigheder, der pt. indgår i MSDI-samarbejdet, er der andre interessenter og dataejere, som har aktiviteter og data på det marine område, og som derfor med fordel vil kunne inddrages i arbejdet med en fælles dansk MSDI.

Planlægning i det marine område påvirker også vores nabolande. Den danske MSDI skal derfor ses i en international sammenhæng. Geodatastyrelsen er en aktiv deltager i Marine Spatial Data Infrastructure Working Group under IHO (den Internationale Hydrografiske Organisation), som fremmer udvikling af MSDI’er i medlemslandene.

Den danske MSDI (Marin Spatial DataInfrastruktur)
Elizabeth Hagemann
Geodatastyrelsen