Større virksomheders stationsnærhedseffekt

Session

Trafik

Abstract

Det er et anerkendt og tidligere vist princip, at flere medarbejdere vælger kollektiv trafik eller cyklen frem for bilen, når deres virksomhed er placeret tæt på en station i Hovedstadsområdet. By og Bane-projektet ved Aalborg Universitet udfører i 2017 en omfattende spørgeskemaanalyse blandt større virksomheder i Hovedstadsområdet, der er lokaliseret med forskellig afstand til stationer.

Analysen skal bl.a. bruges som baggrundsviden til en ny revision af Fingerplanen. Formålet er at få belyst stationsnærhedseffekten, som den ser ud i dag. Sammenhænge mellem virksomhedstyper, medarbejdersammensætning, stationsnærhed og medarbejdernes geografiske opland vil blive belyst og regression vil blive benyttet til at udlede generelle tendenser. Netværksanalytiske tilgange til fund af gangafstand vil blive belyst. Kvalitetsrensningen af datasættet og metodiske udfordringer vil blive opridset.

Målgruppe

Målgruppen er kommunale og statslige planlæggere samt planlæggere i den private sektor, der vil være up-to-date på hvad, det betyder for transportmiddelvalget blandt medarbejderne, at en større virksomhed er stationsnær. Medarbejdere i større virksomheder kan også have en interesse i resultaterne.

Yderligere uddybning af abstract

Flere undersøgelser (Hartoft-Nielsen, 2002; Hartoft-Nielsen, 2001) har tidligere vist, at der er en betydelig effekt på transportmiddelvalget blandt medarbejdere for virksomheder, som ligger stationsnært i Hovedstadsområdet. Derfor blev der i 2007 fastlagt regler i Fingerplanen om, at kontorbyggerier over 1500 etagemeter fortrinsvist skal placeres inden for gangafstande op til 600 meter til stationer for at sikre, at betydeligt flere medarbejdere vælger et kollektivt transportmiddel eller cyklen frem for bilen.

Blandt andet som baggrundsviden til en ny revision af Fingerplanen udfører ’By og Bane’-projektet ved Aalborg Universitet i første halvår af 2017 en omfattende spørgeskemaanalyse blandt større virksomheder i Hovedstadsområdet, der er lokaliseret med forskellig afstand til stationer. Formålet er at få belyst stationsnærhedseffekten, som den ser ud i dag. Spørgeskemaet handler om medarbejdernes transport til og fra arbejde på en udvalgt hverdag.

Hvordan spiller virksomheders stationsnærhed og medarbejdernes geografiske opland en rolle for valg af transportmiddel? I hvilken grad har nybyggeriet i hovedstadsområdet placeret sig stationsnært gennem det sidste årti? Hvordan kan den geografiske placerings betydning afgøres i sammenhæng med andre baggrundsvariable såsom medarbejdersammensætning og adgangen til bil og parkeringspladser? Disse spørgsmål vil blive besvaret med udgangspunkt i et spændende, renset og kvalitetskontrolleret datasæt bestående af ca. 15.000 besvarelser.

Kvalitetsretningsprocessen af dette ”Big Data” datasæt vil blive berørt. Ikke kun luftlinjeafstande til stationer vil blive belyst, men også gangafstandenes betydning vil blive inddraget. Netværksanalytiske tilgange til fund af gangafstand vil blive præsenteret sammen med de metodiske og datamæssige svagheder, projektet har mødt.

Regression – måske også geografisk vægtet regression – vil blive inddraget for at finde tendenser i sammenhængene mellem de vigtigste variable. Der vil blive reflekteret over, hvordan resultaterne kan få betydning for den fremtidige fysiske planlægning af Hovedstadsområdet.

Større virksomheders stationsnærhedseffekt
Ida Maria Reiter
Erhvervsstyrelsen og Aalborg Universitet København